Privacy beleid

Update 15 februari 2019

1 Definities

1.1

In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:

 1. ExtraLight BV: de gebruiker van dit privacy beleid: ExtraLight BV gevestigd aan de Langegracht 28 in Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 30085630
 2. gebruiker: de natuurlijke persoon die met ExtraLight BV een overeenkomst wenst aan te gaan of is aangegaan of die via de website het contactformulier heeft ingevuld;
 3. overeenkomst: de overeenkomst tussen ExtraLight BV en de gebruiker;
 4. websites: de websites www.tulipe.nl, www.slurp.nu en www.slurpshop.nl die door ExtraLight BV worden beheerd;
 5. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

2 Persoonsgegevens

2.1

Voor ExtraLight BV is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt ExtraLight BV volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.

2.2

ExtraLight BV gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.

2.3

ExtraLight BV verzamelt persoonsgegevens van de gebruiker wanneer de gebruiker deze persoonsgegevens via de bovengenoemde websites aan ExtraLight BV heeft doorgegeven.

2.4

ExtraLight BV verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens: voor- en/of achternaam van de gebruiker, e-mailadres van de gebruiker, adres van gebruiker en betaalgegevens van de gebruiker.

2.5

ExtraLight BV verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals geaardheid, of geloof van gebruikers.

2.6

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. ExtraLight BV kan echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 is. ExtraLight BV raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de gebruiker er van overtuigd is dat ExtraLight BV zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de gebruiker contact op te nemen met ExtraLight BV middels de contactgegevens opgenomen in 9.1 en dan zal ExtraLight BV de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.

3 Grondslag en doeleinden van de verwerking

3.1

De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst (abonnement op de Slurp nieuwbrief en afhandeling bestellingen in de SlurpShop). Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

3.2

ExtraLight BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. naam en e-mailadres: voor het versturen van de Slurp nieuwsbrief;
 2. naam en e-mailadres: voor het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de gebruiker;
 3. naam, adres en betaalgegevens: voor het verzenden van shopbestellingen;

3.3

De verstrekking van de naam en van het e-mailadres van de gebruiker is een contractuele verplichting. Indien de gebruiker bij het aanmaken van een account op de website niet zijn naam en e-mailadres invult, dan kan de overeenkomst niet tot stand komen. Voor het verzenden van pakketjes zijn de adresgegevens noodzakelijk.

3.4

ExtraLight BV zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

3.5

ExtraLight BV verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. ExtraLight BV streeft naar minimale gegevensverwerking.

3.6

ExtraLight BV zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

3.7

Persoonsgegevens van de gebruiker worden niet voor direct marketing doeleinden gebruikt.

4 Wissen van persoonsgegevens

4.1

ExtraLight BV zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:

 1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
 2. de gebruiker bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
 3. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.

4.2

ExtraLight BV is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

5 Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

5.1

ExtraLight BV zal de persoonsgegevens van de gebruiker aan derden verstrekken, indien:

 1. ExtraLight BV daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de gebruiker;
 2. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
 3. de doorgifte geschiedt aan een door ExtraLight BV voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, zoals Mollie, die de betaalmethoden verzorgt, MailCamp die de verzending van de nieuwsbrieven verzorgt, CVV-shop die de webshop faciliteert en Webshoporders en PostNL die de verzending van pakketjes verzorgen. Met elke bewerker heeft ExtraLight BV een verwerkersovereenkomst gesloten die erop toe ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

5.2

De gebruiker kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

6 Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen

6.1

Op verzoek verleent ExtraLight BV aan de gebruiker toegang tot alle persoonsgegevens die ExtraLight BV van hem bijhoudt en verstrekt ExtraLight BV de gebruiker kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de gebruiker zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.

6.2

ExtraLight BV biedt de gebruiker de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die ExtraLight BV van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.

6.3

Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij ExtraLight BV worden ingediend, zie artikel 9.1 voor de contactgegevens van ExtraLight BV. ExtraLight BV reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

7 Recht van beperking

7.1

Indien door de gebruiker een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de gebruiker ExtraLight BV verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

8 Bezwaar

8.1

De gebruiker kan bij ExtraLight BV bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat ExtraLight BV het bezwaar van de gebruiker heeft ontvangen, stopt ExtraLight BV met de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker, tenzij ExtraLight BV bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de gebruiker.

9 Contact

9.1

Voor vragen over de wijze waarop ExtraLight BV persoonsgegevens verwerkt, inzage in persoonsgegevens die ExtraLight BV van de gebruiker verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de gebruiker via onderstaande contactgegevens contact opnemen met ExtraLight BV. (+31) 655916953, info@tulipe.nl

9.2

Indien ExtraLight BV op verzoek van de gebruiker persoonsgegevens van de gebruiker corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt, dan stelt ExtraLight BV de gebruiker daarvan op de hoogte.

10 Beveiligingsmaatregelen

10.1

Gegevens die via de website aan ExtraLight BV worden verstrekt, zijn versleuteld. ExtraLight BV maakt gebruik van een HTTPS verbinding.

11 Privacy beleid van derden

11.1

Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. ExtraLight BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website geraadpleegd te worden.

12 Wijzigingen

12.1

ExtraLight BV behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website www.tulipe.nl staat de nieuwste versie van het privacy beleid van ExtraLight BV.

13 Datalek

13.1

Indien zich bij ExtraLight BV een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal ExtraLight BV daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

13.2

Indien er sprake is van een datalek bij ExtraLight BV dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker, dan stelt ExtraLight BV de gebruiker daarvan onverwijld op de hoogte.

14 Klacht indienen

14.1

Indien de gebruiker van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door ExtraLight BV niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de gebruiker een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.